Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll

Kontroll i alle slags hus, leiligheter, hytter, bygninger, campingvogner, båter m.m.

Tjenester

Innledende konsultasjon

Beregnet for gjensidig informasjonsutveksling (normalt telefonisk/e-mail). Bl.a. hvorfor du kontakter oss? Ønsker du en kontroll på bakgrunn av opplevde problemer? Sannsynligheten for at disse problemene kan ha sammenheng med fuktskader (muggsopp/bakterier) i huset. En kontroll i kjøp/salgs øyemed for å få visshet for om fuktskade/risiko kan foreligge? Eller annet du lurer på. Denne konsultasjonen byr vi på.
 

Fukt - vannskadekontroll

Dersom vi etter den innledende konsultasjon kommer fram til at en kontroll på skadestedet er aktuell, avtaler vi nærmere om når kontrollen skal finne sted og hvilke forberedelser som er nødvendige/ønskelige.

Rapport

På bakgrunn av  undersøkelsen får du foreløpig en muntlig rapport om undersøkelsens resultat mens vi er på stedet. Eventuelt slik at kompletterende kan foretas eller for å gi deg svar på de spørsmål du har. I løpet av kort tid (normalt 1 uke) vil vi oversende en komplett skriftlig rapport med sammenfatning og forslag om hva som eventuelt bør gjøres videre.

Prøver og analyser

Det er viktig at prøver og analyser er relatert til den problemstillingen som foreligger eller mistenkes. Dette innebærer at det allerede ved valg av prøve- og analysemetode bør ligge kompetanse, kunnskap og erfaring bak valg av dette. NMB er akkreditert og spesialutdannet innenfor de prøvemetoder som pr. i dag er mest anvendt i forhold til fukt og soppskader. Disse er luftmålinger, DNA-tester av husstøv, materialprøver, tapeavtrekk og overflateprøver av skadesteder.

Analyserapport med forslag om tiltak, dersom dette er nødvendig

Når analyseresultatene foreligger, sammenfatter vi det hele og gir forslag om nødvendige tiltak i de tilfeller hvor sanering/reparasjon er nødvendige. Både når det gjelder muggsopp og/eller råteskader. 

Besikting av muggsopptekniker og byggingeniør for oversikt over komplette tiltak som er nødvendige ved eventuelle muggsopp og/eller råteskader

I tilfeller hvor det er skader på kompliserte konstruksjoner eller det må tas spesielle hensyn til slike (f. eks. bruddstyrke i bærende konstruksjoner ved råteskader) samarbeider vi med høyt kompetente bygningsingeniører.

Juridisk veiledning ved eventuelle tvister

I enkelte saker kan det være slik at det kan være tvil om hvem som skal betale for undersøkelser og eventuelle skadeutbedringer. Dette forekommer spesielt ved kjøp/salg, leieforhold eller forsikringssaker. I enkelte tilfeller anbefaler vi våre kunder å ta kontakt med advokat allerede på et innledende tidspunkt. Ofte vil du ha rett til å få dekket kostnader til undersøkelser og advokat via rettshjelpdekningen på din hjemforsikring.  

Våre tjenester omfatter IKKE!

Annen byggteknisk vurdering/ besikting enn det som har direkte sammenheng med fukt koplet opp mot muggsopp/råte og bakterieskader.

Eventuelle andre åpenbare feil/ skader kan nevnes i våre rapporter, men tiltak og vurderinger av dette ligger ikke innenfor vår kompetanse.

Det ligger normalt ikke innenfor våre tjenester å utføre eller skaffe leverandør av nødvendige arbeider for å utbedre skader forbundet med fukt eller muggsopp/ bakterier. Vi kan imidlertid være behjelpelige med å gå gjennom arbeidsbeskrivelse/anbud for å sikre at dette blir riktig utført.

Vi ønsker at kunden skal stå fritt til selv å innhente det beste tilbud for de anbefalte arbeider på det åpne markedet. Vi har heller ikke avtaler med leverandører av slike arbeider.

Dersom kunden av egne årsaker skulle ha ønsker om dette, kan vi likevel være behjelpelige med dette.
Våre kunder er uansett velkomne til å rådføre seg med oss dersom motpart, leverandør eller forsikringsselskap foreslår andre løsninger enn de forslag som har framkommet som et resultat av vårt engasjement i saken.