Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll

Kontroll i alle slags hus, leiligheter, hytter, bygninger, campingvogner, båter m.m.

Fuktskader og vannskader

Denne siden er ikke ment å gi en fullstendig oversikt over alt som har med fukt- og vannskader å gjøre. Til dette kreves det bøker på flere hundre sider som allerede er tilgjengelig fra bl.a. Byggforsk, Byggforsk/Sintef, Mycoteam m.fl. Vi gir kun en kort sammenfatning som kan hjelpe den enkelte huseier eller eiendomsforvalter noe på vei dersom han mistenker slikt.

 

Normalt skiller vi mellom fuktskader og vannskader. Begge vil imidlertid kunne resultere i bl.a. soppskader på/i bygninger og byggekonstruksjoner som kan gi svikt i konstruksjoner, visuelle skader som misfarging, sprekker m.m. i tillegg til negativ påvirkning på inneklimaet.

 

En annen forskjell er at fuktskader (slik vi definerer det) normalt ikke er omfattes av forsikringsdekning, mens vannskader i mange tilfeller vil være det.

 

Fuktskader

Fuktskader er ofte forårsaket av for eksempel: 

Et av problemene med fuktskade er at forholdene som skaper disse kan foregå over til dels meget lang tid (årevis) uten at det blir oppdaget dersom skadene er inne i konstruksjoner eller skjult bak objekter. Det vil i mange slike tilfeller være nødvendig med hjelp fra personale med spesialkompetanse på fuktskader for å oppdage og kartlegge skadeomfang og årsak, samt prosjektering av riktige sanerings- og reparasjonstiltak. Tilsvarende for tiltak for å hindre gjentakelser.

 

Vannskader

Vannskader opptrer normalt når det har vært tilfeller av fritt vann som for eksempel:

Felles for vannskader er at de ofte oppdages i løpet av kort tid etter at de har oppstått grunnet det åpne vannet. Normalt vil de fleste slike være dekket av den enkeltes forsikringsordninger.

Derimot er det dessverre i alt for mange tilfeller av vannskader slik at de etter at de er meldt inn til forsikringsselskapene ikke blir riktig/tilfredsstillende behandlet.

NMB har opp gjennom årene til stadighet opplevd at det har dannet seg betydelige soppskader etter vannskader grunnet feil behandling av disse. Dette gjelder også der såkalte ”velrenommerte” saneringsfirma blant de 4-5 største i Norge, autoriserte takstmenn og kjente forsikringsselskaper har samhandlet.

Hovedregelen er at porøse og organiske materialer som tre, plater, papp, isolasjon og tilsvarende bør være tørre etter ca. 7 dager for å unngå soppskader. I motsatt fall bør de rett og slett fjernes/rives og erstattes.

 

Det er selvfølgelig ikke lett for den enkelte å vurdere om de blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i forhold til dette. Normalt burde man kunne stole på at man er trygg når det går via et forsikringsselskap. Erfaring viser imidlertid at i de tilfeller som kommer til en reklamasjonssituasjon, starter en runddans når det gjelder ansvarsfordeling mellom selskap, takstmann og saneringsfirma, ofte med huseieren som den tapende part.

 

Den enkelte skadeutsatte bør derfor vurdere og selv kople inn fuktskadekompetanse på et innledende tidspunkt etter skade slik at man kvalitetssikrer den planlagte behandlingen av vannskaden.